top of page
shutterstock_164022383.jpeg

ਪਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀ

1. ਜਾਣ - ਪਛਾਣ

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਿਟੇਡ (ACL 384648) ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ 1988 (Cth) (ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (APPs) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

2. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ?

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਿਟੇਡ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ:

 • ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ (ਨਾਂ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ

 • ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ

 • ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ

 • ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

 • ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

 • ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੋਟੋ ID ਸੰਦਰਭ ਨੰਬਰ

 • ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

 • ਡਿਫਾਲਟ, ਨਿਰਣਾ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਜਾਣਕਾਰੀ

 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

3. ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫੈਕਸ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ।

 • ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ।

4. ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ISO 27001 ਅਨੁਪਾਲਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

5. ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty Ltd ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ।

 • ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ

 • ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

 

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਲਈ
ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੇਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ।
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਿਟੇਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ
ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।


ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਊਰੋ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ

ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

ਇਕੁਇਫੈਕਸ

ਇਲੀਅਨ

ਅਨੁਭਵੀ

6. ਖੁੱਲ੍ਹਾਪਨ

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ "ਪਰਾਈਵੇਸੀ ਅਫਸਰ" ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਧ ਲਈ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੋੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ, ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
customerassist@transactioncapitalfinance.com.au ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ:

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਿਟੇਡ
ਪੀਓ ਬਾਕਸ 13243
ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਮੈਲਬੌਰਨ VIC 8010

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (OAIC) ਨੂੰ 1300 363 992 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਔਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ GPO Box 5218, Sydney, NSW, 2001 'ਤੇ OAIC ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ।

7. ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਟਿਡ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

8. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ
ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੀਓ ਬਾਕਸ 13243
ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਮੈਲਬੌਰਨ VIC 8010
ਈਮੇਲ: customerassist@transactioncapitalfinance.com.au

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਥਾਰਟੀ (AFCA) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
ਫੋਨ: 1800 931 678

9. ਬੇਦਾਅਵਾ

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ "ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦਾ ਉਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ 1988 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ Pty ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ।

bottom of page